تک بست - دنیای فناوری
Techbest Desktop

SemaCode چیست؟


 

یک SemaCode کدی تصویری شامل مجموعه ای از مربع های سیاه و سفید میباشد که میتواند مانند یک بارکد خوانده شده و به عنوان یک متن تفسیر شود.


به عنوان مثال تصویر بالا میتواند توسط یک SemaCode Reader یا اسکنر خوانده شده و متنی را برگرداند.


آشنایی با مفهموم SemaCode SemaCode چیست SemaCode آشنایی با مفهموم SemaCode SemaCode چیست SemaCode

آشنایی با مفهموم SemaCode

SemaCode

چیست SemaCode