تک بست - دنیای فناوری
Techbest Desktop

تعریف Black Box


 

Black Box یا جعبه ی سیاه وسیله یا مفهومی است که استفاده از آن در اوایل دهه ی ۱۹۷۰ بسیار رایج بود.

جعبه ی سیاه یک تکنیک تست کردن است که در آن فرد (برنامه نویس)،‌برنامه را براساس ورودی ها و خروحی های آن مورد ارزیابی قرار میدهد.

به عبارتی دیگر،‌ او از عملکرد داخلی برنامه یا سیستم اطلاعی ندارد (و یا در آن مقطع به آن اهمیت نمیدهد) و تنها روند کلی کار را مدنظر قرار میدهد تا از صحت خروجی ها اطمینان حاصل کند.