تک بست - دنیای فناوری
Techbest Desktop

آشنایی با OMR


 
OMR که مخفف عبارت Optical Mark Reading و یا Optical Mark Recognition و به معنای خواندن نوری علامت یا تشخیص نوری علامت است، فرآیند جمع آوری اطلاعات از انسان ها، توسط ‌تشخیص علامت های روی یک سند است.
برای انجام عملیات OMR به یک سخت افزار مانند Scanner نیاز است. این دستگاه بازتاب و یا انتقال نور از سند را بررسی کرده و اطلاعات را به دست می‌آورد.
OMR بررسی صدها و یا هزارها نمونه در ساعت را فراهم میکند. برای مثال بسیاری از برگه های پاسخ های تستی که توسط دانش آموزان پر میشوند، با فرآیند OMR تصحیح میشوند.