تک بست - دنیای فناوری
Techbest Desktop

DribbleWare چیست؟


 
اصطلاح DribbleWare به نرم‌افزاری اشاره دارد که بدون انجام تست‌های مناسب به بازار عرضه شده است.
این نوع نرم‌افزارها پس از عرضه‌ به بروزرسانی‌های بزرگ و زیادی نیاز دارند تا عملکردی که از آنها انتظار میرود، حاصل شود.