تک بست - دنیای فناوری
Techbest Desktop

Haskell چیست؟


 
Haskell یک زبان برنامه‌نویسی است که در سال ۱۹۹۰ معرفی شد. این زبان، یک زبان همه‌منظوره است که از نام Haskell Curry ریاضیدان مشهور آمریکایی که مشارکت‌های زیادی در منطق ترکیبی داشته است، برگرفته شده است.

برخی از ویژگی‌های این زبان عبارتند از :‌ 
- Lazy Evaluation (محاسبه‌ی یک عبارت تنها در صورت نیاز به آن)
- Pure Function (یکی از عناصر سازنده‌ی الگوی Functional Programming)
- Static Typing (نوع داده‌ی هر متغیر مشخص و ثابت است)

مثال Hello World در زبان Haskell :

module Main where
main :: IO ()
main = putStrLn "Hello, World!"