تک بست - دنیای فناوری
Techbest Desktop

پاک کردن کلیپ‌بورد با خط فرمان


 
با اجرای دستور زیر در خط فرمان (Command Line) تمام محتوای درون کلیپ‌بورد ویندوز پاک می‌شود.
کامندلاین ویندوز را باز کنید و فرمان زیر را تایپ کنید :‌ 

echo off | clip 

بعد از اجرای دستور بالا، کلیپ‌بورد ویندوز خالی می‌شود.