تک بست - دنیای فناوری
Techbest Desktop

Java Native Interface چیست؟


 
Java Native Interface یا به طور مخفف JNI یک رابط برنامه نویسی و بخشی از JDK یا Java Development Kit است.
JNI به برنامه نویس اطمینان می دهد که کد نوشته شده بر روی همه ی پلتفرم ها قابل اجرا است.