تک بست - دنیای فناوری
Techbest Desktop

Bezier curve چیست؟


 
Bezier curve یک منحنی پارامتریک است که در گرافیک کامپیوتری استفاده می‌شود. این منحنی یک توصیف ریاضی از منحنی صاف است که می تواند به صورت نامحدود مقیاس پذیر شود. منحنی Bézier یک ابزار اساسی در گرافیک برداری است مانند نمودارهایی که با برنامه هایی مانند Inkscape یا Adobe Illustrator ایجاد شده اند.
منحنی های Bézier در تعریف فونت‌های PostScript و TrueType هم استفاده می شوند. استفاده از این منحنی‌ها برای استفاده آسان هستند، زیرا نقاط کنترل آنها برای نمایش و دستکاری گرافیکی ساده است.