تک بست - دنیای فناوری
Techbest Desktop

ساختار اصلی یک فایل HTML


 

در مقالات گذشته با زبان HTML به صورت مقدماتی آشنا شدیم.شما میتوانید این مقاله را از اینجا مشاهده کنید.

اکنون به بررسی ساختار اصلی یک سند اچ تی ام ال و بر اساس HTML 5 میپردازیم.

میتوان گفت که این ساختار از 4 تگ تشکیل می شود.این تگ ها عبارتند از : html - head - body - title  و آن را به این صورت مینویسیم : 

 

 

<html>

 <head>   
        <title></title>       
    <head/>  
    <body>   
    <body/>   

<html/>

 

تگ html دربردارنده ی همه ی کدهای اچ تی ام ال است.

تگ head حاوی اطلاعاتی درباره ی سند (یا وبسایت) است و عناصر درون آن در قالب نشان داده نمیشوند.

تگ title عنوان سند (یا وبسایت) را نشان میدهد.

تگ body در بردارنده ی عناصری است که در ظاهر قالب دیده میشود.

 

در مقالات بعدی به سایر موارد درمورد زبان HTML خواهیم پرداخت.