در مقالات گذشته با زبان HTML به صورت مقدماتی آشنا شدیم.شما میتوانید این مقاله را از اینجا مشاهده کنید.

اکنون به بررسی ساختار اصلی یک سند اچ تی ام ال و بر اساس HTML 5 میپردازیم.

میتوان گفت که این ساختار از 4 تگ تشکیل می شود.این تگ ها عبارتند از : html - head - body - title  و آن را به این صورت مینویسیم : 

 

 

<html>

 <head>   
        <title></title>       
    <head/>  
    <body>   
    <body/>   

<html/>

 

تگ html دربردارنده ی همه ی کدهای اچ تی ام ال است.

تگ head حاوی اطلاعاتی درباره ی سند (یا وبسایت) است و عناصر درون آن در قالب نشان داده نمیشوند.

تگ title عنوان سند (یا وبسایت) را نشان میدهد.

تگ body در بردارنده ی عناصری است که در ظاهر قالب دیده میشود.

 

در مقالات بعدی به سایر موارد درمورد زبان HTML خواهیم پرداخت.